YouThink Park Pomysłów - Żarówka
przypomnij hasło
Login
Hasło
Zapamiętaj
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Regulamin / polityka prywatności

§1

 1. Serwis YouThink.pl, jest serwisem umożliwiającym swoim użytkownikom wymianę pomysłów umieszczanych w kategoriach (pełna lista kategorii dostępna jest na podstronie mapa kategorii). Pomysły te mogą być opisane przez dodanie zdjęć, filmów, przydatnych linków, szacowanej ceny, przydatnych informacji, szacowanego czasu, musisz wiedzieć, notki od autora oraz geolokalizacji.

§2

 1. Dostęp do serwisu YouThink.pl jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Pełny dostęp rozumiany przez możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności (takich jak dodawanie pomysłów, komentowanie, ocenianie, dodawanie do ulubionych oraz pisanie wiadomości) możliwy jest jedynie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Do korzystania z serwisu konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i polityką prywatności.
 2. Serwis YouThink.pl zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług może być odpłatna - informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.

§3

 1. Dostęp do serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz konieczności podania otrzymanego ciągu klucza rejestracyjnego, wymaga także podania następujących danych osobowych: działającego adresu poczty elektronicznej e-mail, daty urodzenia oraz płci. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
 2. Po zarejestrowaniu użytkownik może dobrowolnie wypełnić dodatkowe pola takie jak: imię, nazwisko, lokalizacja, zainteresowania oraz pole o sobie.
 3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez YouThink.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez YouThink.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 4. Każdy użytkownik serwisu YouThink.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.

§4

 1. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu YouThink.pl:
  1. dodawania, komentowania, ocenienia, polecania pomysłów
  2. nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
  3. korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania pomysłów,
  4. odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,

  §5

  • Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis YouThink.pl w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest Youthink Spółka Jawna Piórkowski Dąbrowski Młoźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7C m 37 (KRS: 0000339147; REGON: 142047218; NIP: 525 246 52 38)- właściciel i administrator serwisu YouThink.pl. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych firmy Youthink spółka jawna Piórkowski Dąbrowski Młoźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7C m 37.
  • Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.

  §6

  • Każdy Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały na stronę youthink.pl zachowuje wszystkie prawa własności do swoich materiałów, jednakże Użytkownik Umieszczając na stronie materiały, udziela Spółce nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej i bezpłatnej licencji zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z materiałów umieszczanych przez Użytkownika, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez YouThink.pl, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Strony w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału. Każdy Użytkownik dodający jakiekolwiek materiały na Stronę youthink.pl oświadcza ,że posiada wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia które są wymagane do możliwości używania przez Spółkę oraz innych Użytkowników, materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

  §7

  • Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie YouThink.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
  • Użytkownik serwisu YouThink.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

  §8

  • Każdy z użytkowników serwisu YouThink.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego regulaminu i stosują się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
   2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
   4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
   5. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
  • Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
  • Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
  • Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
   1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
   2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
   3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

  §9

  1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis YouThink.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
  2. W uzasadnionych przypadkach Serwis YouThink.pl zastrzega możliwość usunięcia użytkownika z serwisu, czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie użytkownikowi dostępu do serwisu.

  §10

  • Serwisowi YouThink.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
  • Serwis YouThink.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
  • Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

  §11

  1. Serwis YouThink.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników.
  2. Serwis YouThink.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
  3. Serwis YouThink.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

  §12

  1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Youthink.pl jest jednoznaczne z tym że zapoznał się on z aktualnie obowiązującym regulaminem.

  §13

  1. Serwis YouThink.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją YouThink.pl co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. Serwis YouThink.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za efekty wcielenia w życie zamieszczonych w serwisie pomysłów. Pomysły są własnością intelektualną zamieszczających je użytkowników i umieszczane są one na ich odpowiedzialności. Jednocześnie także korzystanie z zamieszczonych opisów pomysłów jest na własną odpowiedzialność użytkownika.
  2. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

  §14

  1. Serwis YouThink.pl nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
  2. Serwis YouThink.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

  §15

  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2009 r.
  Połącz z Facebookiem
  Wyszukaj na YouThink'u zaawansowane Szukaj